Obecné zastupiteľstvo

Slavomír Kacvinský

Zástupca starostu, Poslanec

Matúš Eliáš

Poslanec

Mgr. Juraj Imrich

Poslanec

Ing. Matúš Jurčišin 

Poslanec

Jozef Petrík

Poslanec

Jaroslav Sedlačko

Poslanec

Igor Tkáčik 

Poslanec

Obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na 4 roky. 

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo v Lipovciach  má 7 poslancov.

Úlohy obecného zastupiteľstva:

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Obecné zastupiteľstvo zriadilo komisiu: 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce

predseda: Matúš Eliáš

členovia:  Mgr. Juraj Imrich, Slavomír Kacvinský

Zverejnené 24. mája 2022.
Bez úpravy .