Preskočiť na obsah

Pamiatky v obci

  • v strede obce – rímskokatolícky kostol sv. Juraja – vyhlásenie 21. 10. 1997
  • v obci – ľudový dom na parcele 244,245 – vyhlásenie 14. 9. 1979
  • na budove ZŠ – pamätná tabuľa Jána Andraščíka – vyhlásenie 27. 9. 1973
  • v budove OcÚ – plastika-busta Jána Andraščíka – vyhlásenie 1. 6. 1984
  • v Lačnove – gréckokatolícky kostol sv. Michala Archanjela – vyhlásenie 21. 7. 1997
  • v Lačnove – na parcele 3/1-3/4 dom ľudový murovaný, usadlosť – vyhlásenie 14. 9. 1979
  • v Lačnove – na parcele 35/1, 35/2 ľudový dom drevený – vyhlásenie 14. 9. 1979
  • v Lačnove – na parcele 17 dom ľudový drevený – vyhlásenie 14. 9. 1979
  • v Lačnove – na parcele 11/1, 10, 8/1 dom ľudový murovaný, usadlosť – vyhlásenei 14. 9. 1979

Kostol je pôvodne gotickou stavbou, ktorá po požiari v roku 1663 bola renesančne prestavaná. Nadobudla vtedy vysokú štíhlu vežu. Ďalšou prestavbou v roku 1882 bol rozšírený novým presbytériom a v roku 1898 veža dostala vysokú ihlancovú strechu. V roku 1951 bol opravený a vymaľovaný. Chrám je jednoloďový priestor s oblým uzáverom presbytéria a nápadne vysokou západnou vežou, ktorá má renesančnú slepú arkatúru pod neskorším ihlancovým zastrešením. Interiér je zaklenutý valenou klenbou s lunetami. Výmaľba je z roku 1951 od V. Gábora. Kostol bol obnovený v roku 1992 a rozšírený v roku 2006. Na hornej časti veže pod omietkou sú zachované sgrafitá. Južne pri kostole neďaleko kamenného múru sa nachádza chránená (od roku 1970) Lipovecká lipa. Ide o pekný mohutný jedinec lipy malolistej (Tilia cordata). Tento strom je významnou dominantou obce, pre svoju dendrologickú a estetickú hodnotu si zasluje náležitú ochranu. (RNDr. V. Kandráčová, PhD., 1997).

Gréckokatolícky kostol (cerkev) sv. Michala ArchJe secesný, jednoloďový, murovaný, s nízkou vežou a jej manzardovým zastrešením tvaru zvonca, tzv. „vlašská čapica“. Stojí na mieste bývalého dreveného, zastrešeného šindľom. Pri výstavbe tohto vraj boli odhalené kamenné zvyšky „cerkvi“ asi z 10. storočia (ústne podanie). (RNDr. V. Kandráčová, PhD., 1997).

Na území obce Lipovce sa nachádza archeologická lokalita evidovaná Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied v Nitre:
Lokalita: A 1
Druh: Hrádok
Poloha k obci: Juhozápadne
Miestny názov: Hrad Varhoška
Pamiatka z obdobia: Sredovek

Táto archeologická lokalita na kopci Zámčisko na kóte 681 m.n.m., ktorá bola vyhlásená dňa 1. 6. 1984, sa nachádza na parcele 1615/16 v západnej časti obce a nebola doteraz skúmaná. (Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre, pracovisko Sp. Nová Ves, 1999).