VZN č. 2-2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunále odpady a DSO

Zverejnené
31. decembra 2021
Kategória

Prílohy