VZN 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

Zverejnené
13. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
13. decembra 2022 − 27. decembra 2022
Kategória

Prílohy