VZN 1 2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO (1)

Zverejnené
31. decembra 2020
Kategória

Prílohy