Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2023 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lipovce

Zverejnené
14. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
14. marca 2023 − 31. marca 2023
Kategória

Prílohy

Súvisiace dokumenty