Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Lipovce.

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

V roku 2018 obec podpísala zmluvu s Ministerstvom vnútra SR, ktoré podporilo rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v obci Lipovce sumou 28 500 €. Po zmenách v projekte sa s realizáciou začalo až v roku 2022.

Rekonštrukcia mostových objektov

počas rokov 2021 a 2022 prebehla rekonštrukcia mostových objektov v obci Lipovce. Projekt bol podporený sumou 49 250 € prostredníctvom výzvy MAS_035/7.2/1 vyhlásenej Miestnou akčnou skupinou Partnerstvo BACHUREŇ na základe stratégie CLLD „Bachureň – územie, ktoré nás spojilo“

Telocvičňa Lipovce

V roku 2021 bola spracovaná projektová dokumentácia pre projekt: „Telocvičňa Lipovce“ v rozsahu pre územné rozhodnutie. Spracovanie tejdo dokumentácie finančne podporil Prešovský samosprávny kraj.

Rekonštrukcia turistickej infraštruktúry v obci Lipovce.

V mesiaci Jún 2020 boli v okolí Lipoviec dané do uživania: vyhliadkový mostík, vstupná brána, uzavretý prístrešok a 2 ks otvorených prístreškov z projektu „Rekonštrukcia turistickej infraštruktúry v obci Lipovce. Pribudli informačné tabule informujúce návštevníkov o faune, flóre a zaujímavostiach v okolí obce. Rekonštrukcia starých a výstavba nových oddychových, informačných a zážitkových prvkov projektu zkvalitní a zatraktívni pobyt a oddych návštevníkov ako aj miestnych obyvateľov v Národnej prírodnej rezervácií Kamenná… Čítať viac